Vorige pagina

Teamontwikkeling ? Operationele medewerkers: Teambuilding

Doelgroep:

Een team dat effectief dient samen te werken om een gezamenlijk resultaat te bereiken. Recente wijzigingen in de organisatorische context stellen hogere of andere eisen aan de teamwerking, zoals :
- integreren van meerdere invalshoeken, van diverse culturen;
- omgaan met complexiteit, met onzekerheid;
- tegelijkertijd efficiŽnt, degelijk, snel en goedkoop werken.

Aanpak:

Afhankelijk van de voorbereidende besprekingen met de leiding en met de teamleden komt het accent sterker te liggen op ťťn van de drie volgende aspecten van het groepsproces:

1. De identiteitsopbouw van een team

We brengen het werkproces in kaart. De bestaande en potentiŽle bijdragen van de teamleden aan het geheel wordt onderzocht. Ze leren praten over elkaars sterkere en zwakkere punten op een niet-bedreigende manier.
Als resultaat weet elk teamlid waarvoor hij op wie kan rekenen. Er heerst sterk het gevoel van "we kunnen het samen aan". De onderlinge taak- en verantwoordelijkheids-verdeling is helder en wordt beleefd als fair en correct. De verdeling van taken en verantwoordelijkheden sluit optimaal aan bij de (bestaande) competenties en het (toekomstig) potentieel van elk teamlid. Het is voor alle teamleden helder welke resultaten het team wil bereiken

2. De ontwikkeling van de groepsdynamiek

Centraal staat het communiceren over verschillen in beleving en aanvoelen, het hanteren van deze verschillen, het werken aan een oplossing en de wil om er samen uit te komen. Het team verwerft inzicht in zijn communicatieve vaardigheden en persoonlijke attitude. Deze worden bijgestuurd in verschillende mogelijke situaties: omgaan met verschillen in meningen en belangen, feedbackuitwisseling, persoonlijke confrontaties en conflicten, hanteren van stress, durven omgaan met onzekerheden, durven en willen bespreekbaar maken van problemen.
We brengen het team in verschillende situaties door middel van binnen- en buitenactiviteiten. Actieve outdoor-activiteiten bieden de kans om tegelijkertijd te werken aan de communicatieve, het onderlinge vertrouwen, het doorzettingsvermogen en de creativiteit van het team.
Het effect hiervan is dat de teamleden 'aan dezelfde koord trekken'. Er is geen plaats voor een 'ieder voor zich'-mentaliteit. Teamleden die dreigen af te haken of tegen te wringen worden bijgestuurd. Het resultaat is een sterke onderlinge band. Teamleden voelen zich thuis in het team; men houdt rekening met elkaar. Ze hebben het gevoel samen sterk te staan bij moeilijke complexe opdrachten: "we komen er wel door". Ze durven zichzelf zijn. Er is ruimte voor jezelf-zijn in het team. De samenwerking wordt als persoonlijk verrijkend ervaren.

3. De zelfsturing van het groepsproces

Het team leert hoe het impact kan krijgen op de teamidentiteit en op de groepsdynamiek en op de onvermijdelijke veranderingen die zich hierin voordoen. Het team leert kritisch te reflecteren en te praten over het eigen teamfunctioneren. Deze zelfkritiek gebeurt bij voorkeur tijdens collectieve bijeenkomsten en moet leiden tot daadwerkelijke bijsturing.
De begeleiders helpen het team zoeken naar de juiste vormgeving van deze meetings en naar mogelijke tools. De zelfcontrole-instrumenten die het team hier hanteert, worden afgestemd op de specifieke aard en periodiciteit van het werk. Zo wordt een terugblik gekoppeld aan het afronden van een project, een grote opdracht, een piekperiode. Hieruit leert het team hoe teamwerk in de toekomst beter aangepakt kan worden.
Hierdoor werkt het team een systeem uit om een 'preventieve onderhoudsbeurt' te even aan de eigen teamwerking. Het richt zich op continue verbetering van het geheel. Zelfkritiek leidt tot daadwerkelijk handelen, praktische afspraken die worden uitgevoerd, opgevolgd en bijgestuurd. Er heerst sterk het gevoel van "we kunnen samen meer aan". Het team heeft inzicht in en een aanvoelen van de eigen waarden en groepscultuur.


Vorige pagina